برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع مروری بر بیماری های تنفسی علف خواران با امتیاز بازآموزی

مورخ 97/11/03 و 97/11/04 با حضور گرانقدر پروفسور نوری

در پنجمین کنگره بین المللی کلینیسین های دام های بزرگ